Tiếng Việt

Sơ đồ tổ chức

Tổng số nhân viên: 120 người

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ: 05
Kỹ sư, cử nhân: 40
Cao đẳng: 30
Trung cấp: 20
Công nhân: 25